Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Best Deals Today

Best Deals Today, hierna aangeduid als BDT, ons of wij, gevestigd te Van Reedeweg 5, 3927 BS Renswoude, onder KvK nummer 63596970, is in deze Algemene Voorwaarden de verkoper van producten.

 1. Klant

De Klant is de partij die de bestelling uitvoert voor producten die door BDT worden geleverd, voor een vast bedrag en welke aanleiding geeft tot de Overeenkomst.

 1. Bestelling

De Bestelling is het verzoek van de Klant aan BDT om tegen een vast bedrag een product te leveren.

 1. Services

De Services omvatten alle werkzaamheden die BDT uitvoert ten behoeve van de Bestelling van de Klant.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Aanpassingen

 1. Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BDT alle Bestellingen die door de Klant worden geplaatst bij BDT via de BDT-website, de mobiele website of via de mobiele app (gezamenlijk aangeduid als bestdealstoday.nl).
 2. Het plaatsen van een Bestelling door de Klant leidt automatisch tot onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Algemene Voorwaarden te lezen en te begrijpen voorafgaand aan het plaatsen van een Bestelling.
 3. Alle door Klant gehanteerde voorwaarden die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden worden afgewezen en zijn daarom niet van toepassing op enige Bestelling van Klant.
 4. In het geval dat een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. BDT zal nieuwe bepalingen formuleren ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de reikwijdte van de oorspronkelijke bepalingen zorgvuldig zal worden overwogen.
 5. BDT mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing op Bestellingen die zijn geplaatst nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die bepaalde termijn geaccepteerd, dan vervalt het aanbod.
 4. BDT kan niet aan zijn aanbieding(en) worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding(en), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).
 5. Levertijden in aanbiedingen zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk dit zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 – De Bestelling en Betaling

 1. De Bestelling komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. BDT treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving voor online betalingen.
 3. De volledige koopsom wordt altijd direct voldaan bij het plaatsen van een Bestelling.
 4. De prijzen die worden vermeld op bestdealstoday.nl zijn inclusief de wettelijke BTW en verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, om welke reden(en) dan ook, is deze, nadat hij door BDT is gewezen op de te late betaling en BDT de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is BDT gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. BDT kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De Klant kan een Bestelling van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BDT mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door BDT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan BDT.
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan BDT. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 6. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de BDT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 8. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product van Klant naar BDT.
 9. Als BDT de melding van herroeping door de Klant heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 10. BDT vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief de leveringskosten door de BDT in rekening gebracht voor het geleverde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Klant betaalt zelf de retourkosten van het terugsturen van het pakket.
 11. BDT gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

 

Artikel 6 – Nakoming Bestelling en Extra Garantie

 1. BDT staat ervoor in dat de producten voldoen aan de representatie op de website, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door BDT, diens toeleverancier, fabrikant, of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Bestelling tegenover BDT kan doen gelden indien BDT is tekortgeschoten in de nakoming van zijn aandeel in de Bestelling.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van BDT, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn aandeel in de Bestelling.

 

Artikel 7 – Levering en Uitvoering

 1. BDT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van Bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan BDT kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal BDT geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Bestelling zonder kosten te annuleren en recht op restitutie.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal BDT het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BDT tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan BDT bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Kan BDT niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Bestelling voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht wordt verstaan in elk geval iedere omstandigheid waarmee BDT ten tijde van de Bestelling geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Bestelling redelijkerwijs niet door de Klant kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen binnen BDT.
 3. BDT is niet aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door de uitvoering van de Bestelling door hem/haar of de Klant, zowel door haarzelf als door derden, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BDT, mits aangetoond door de Klant.
 4. De aansprakelijkheid van BDT is beperkt tot de maximale waarde van de Bestelling.
 5. De Klant vrijwaart BDT voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Als BDT door een derde aansprakelijk wordt gesteld met betrekking tot de Bestelling, is de Klant verplicht om BDT alle hiermee verband houdende kosten te betalen en is de Klant verplicht de verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid direct op zich te nemen door de derde partij te informeren dat BDT niet aansprakelijk is, maar de Klant zelf.
 6. Elke vordering tot schadevergoeding op BDT vervalt door het verloop van één jaar na het begin van de dag volgend op die waarop de Klant kennis heeft genomen van de schade.
 7. Indien BDT aansprakelijk wordt geacht, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade. BDT is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
 8. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die BDT kan lijden als gevolg van een tekortkoming die aan de Klant is toe te rekenen in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Bestelling en deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 9 – Klachtplicht

 1. Klant is verplicht klachten over de te verrichte werkzaamheden direct te melden aan BDT. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BDT in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Als een klacht gegrond is, dan is BDT gehouden het product te herstellen of te vervangen.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Alleen Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen BDT en de Klant.
 2. De rechtbank in Amsterdam is bevoegd (in eerste aanleg) kennis te nemen van enig geschil tussen BDT en de Klant, tenzij de wet anders voorschrijft.